Gwibr Cwrs Nodedig PA

Last modified by Sue Ferguson on 07/02/2018

AU Exemplary Course Award banner

Nod GCN y Brifysgol yw cefnogi staff i wella'u modiwlau ar Blackboard ac i rannu arfer da ledled y Brifysgol. Rydym wedi gweld effeithiau’r rhaglen hon, wrth i staff eraill fabwysiadu arferion nodedig sy'n cael eu dangos yn y modiwlau buddugol, ac mae'n bleser gennym roi sylw i'r enillwyr yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol.

Enillwyr GCN PA 2017-18

Ym marn y panel roedd hon yn gystadleuaeth arbennig o glos, a daeth y mwyafrif o ymgeiswyr i'r clwstwr 'Accomplished', sef yr ail lefel yn y cyfarwyddiadau yn union o dan 'Nodedig'. Er na farnwyd bod un o'r modiwlau'n 'nodedig' ymhob maes, roedd rhai arferion nodedig i'w cael yn nifer o'r cyrsiau. Am y rheswm hwn, dim ond gwobrau 'Cymeradwyaeth Uchel' y mae'r panel wedi penderfynu eu cyflwyno.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth GCN am 2017-18:

  • Cymeradwyaeth Uchel - Adam Vellender, MA26620_AB0_2017-18 Applied Statistics (2017-18) 
  • Cymeradwyaeth Uchel - Catherine O'Hanlon, PS21310_AB0_2017-18 Quantitative Research Methods (2017-18) 
  • Cymeradwyaeth Uchel - Daniel Low, BR14810_AB0_2017-18 Sport and Exercise Kinesiology (2017-18) 
  • Cymeradwyaeth Uchel - Stephen Chapman, BDM8620_AB0_2017-18 Waste Stream Valorisation (2017-18)
Mae arferion enghreifftiol y modiwlau sy'n ennill yn gweld y  hwn.

Dyfyniadau gan y cyfranogwyr:

"Rhoddodd canllawiau'r ECA rywbeth sylweddol imi feddwl amdano pan oeddwn i'n dylunio deunydd ategol ar-lein i'm modiwl. Yn ogystal â'r dulliau arloesol a chyffrous o ddefnyddio technoleg a wnaed gan fy nghydweithwyr yn yr adran fathemateg, gobeithio y bydd yr ymdrechion hyn yn sicrhau bod myfyrwyr mathemateg Aberystwyth yn dal i gael profiad ardderchog. Diolch yn fawr i'r myfyrwyr a gymerodd y modiwl, eleni a'r llynedd, am eu hadborth calonogol a defnyddiol." - Adam Vellender, Cymeradwyaeth Uchel

"A minnau'n gorfod cynllunio modiwl newydd eleni, manteisiais ar y cyfle i ddatblygu'r tudalennau Blackboard yn unol â chanllawiau'r Cwrs Eithriadol. Helpodd y broses i mi sylweddoli'r agweddau da rydw i'n eu darparu eisoes a bu'n help imi hefyd feddwl am sut y gallaf wella a datblygu fy mhresenoldeb ar Blackboard. Ces i'r broses gyfan yn amhrisiadwy." - Daniel Low , Cymeradwyaeth Uchel

Dyfyniadau gan y Panel

"Roedd pob un o'r cyrsiau a gyflwynwyd i'r gystadleuaeth eleni yn defnyddio dulliau gwahanol a blaengar o gyflwyno cyfran fawr o wybodaeth a chynnwys modiwl, mae'n dda gweld rhai dulliau gwirioneddol greadigol tuag at y broses." - Aelod o'r Panel

"Mae buddugwyr eleni yn dangos safon uchel y dysgu a'r addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae eu harferion nodedig yn ffordd o ysbrydoli eraill i fod yn ddyfeisgar ac ennyn diddordeb myfyrwyr mewn dysgu gweithredol." - Aelod o'r Panel

Enillwyr blaenorol GCN:

Click below to see examples of examplary practices and more innovative AU Blackboard modules, including module tours: 

Gobaith y Grwp E-ddysgu yw y bydd y cyrsiau hyn yn ysbrydoli ac yn fodelau o arferion da i bawb.

Byddem yn annog unrhyw un a hoffai ddefnyddio cyfarwyddiadau'r gystadleuaeth fel adnodd er mwyn gwerthuso a gwella eu modiwlau eu hunain, i gysylltu â'r Grwp E-ddysgu i ofyn am ymgynghoriad neu sesiwn hyfforddi (bb-team@aber.ac.uk).

Tags:
Created by Sue Ferguson on 02/02/2018
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation