Category: \A\l\l\ \N\e\w\s (213 posts) [RSS]

Mar 14 2018

Cynllunio amser segur

Saesneg

Nid yw amser segur ar y systemau yr ydym yn dibynnu arnynt yn beth poblogaidd, ac mae’n ymddangos ei fod bob amser yn digwydd ar yr amser mwyaf anghyfleus - pan rydym eisiau gwneud taliad, anfon neges frys neu gael gwybodaeth allweddol am deithio. Mae’r un peth yn wir am ein hoffer dysgu ac addysgu yn y Brifysgol. Penderfynu pryd i drefnu amser segur ar gyfer Blackboard yw un o benderfyniadau mwyaf anodd y swydd. Mae jyglo’r meysydd gwaith gwahanol yn y Brifysgol yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn ymgynghori â’r holl bobl berthnasol yn cymryd llawer o amser ac amynedd.

I ddechrau, mae’n rhaid gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pwy yw’r bobl ‘iawn’ i’w cynnwys – gyda phwy yr ydych yn ymgynghori, pwy sy’n gwneud y penderfyniad, a phwy sy’n cael gwybod gyntaf am y peth? Mae adeiladu rhestr o’r bobl hyn, a’i chadw’n gyfredol yn golygu llawer o waith. Un awgrym  yw ei bod hi bob amser yn well dibynnu ar rolau swydd yn hytrach na phobl – mae pobl yn newid ond yn gyffredinol, mae cyfrifoldebau swydd yn aros yr un fath.

Yna mae angen trefnu dyddiad. Nawr mae angen i bawb estyn eu dyddiaduron ac rydym yn dechrau gweld pa ymrwymiadau eraill sydd gan bobl, ar lefel y tîm/adran (does dim pwynt trefnu amser segur os yw’r sawl sydd i fod i wneud y gwaith cynnal a chadw ar wyliau) ac yna ar lefel y Brifysgol. Mae yna amseroedd y mae’n rhaid eu hosgoi – ni ellir cael amser segur yn ystod amser dysgu (o unrhyw fath). Ond beth mae ‘dysgu’ yn ei olygu: ydych chi wedi cofio bod myfyrwyr TAR yn dechrau’n gynt ac yn gorffen yn hwyrach; ydych chi wedi meddwl am Ddysgwyr o Bell; beth am ein sesiynau ehangu cyfranogiad neu ddysgu gydol oes; pryd mae ein campws dramor angen mynediad? Mae unrhyw amser y bydd myfyrwyr angen adolygu allan ohoni yn ogystal ag unrhyw amser y mae angen defnyddio Blackboard ar gyfer arholiadau.

Rydym yn ceisio osgoi gorffen y gwaith cynnal a chadw ar ddydd Gwener – os yw’r gwaith yn cymryd mwy o amser, neu os oes problem yn codi pan ddaw’r system yn ôl, mae’n well os nad yw hyn yn digwydd dros y penwythnos pan nad yw’r staff cymorth yma. Yn yr un modd, nid ydym yn gwneud gwaith yn ystod cyfnodau pan fo’r brifysgol ar gau. Yn aml mae gwaith cynnal a chadw’n golygu bod rhaid i staff o wahanol adrannau weithio gyda’i gilydd (megis staff rhwydweithio, arbenigwyr cronfeydd data ac ati) ac os ydynt ar wyliau, mae’n anodd gwneud hynny. Hefyd, pan rydyn ni ar wyliau mae’r cwmnïau meddalwedd ar wyliau hefyd. Gall ceisio cael gafael ar beiriannydd meddalwedd arbenigol ar ddydd Nadolig fod yn anodd.

Os oes digwyddiadau blaenoriaeth uchel eraill ymlaen, rydym yn cysegru ein staff i’r rheini yn hytrach na’u tynnu i weithio ar Blackboard. Mae Graddio a Chlirio yn enghreifftiau o gyfnodau pan na fyddwn yn gwneud unrhyw fath o newidiadau i’r system.

Pan fyddwn ni’n meddwl bod gennym ddyddiad rydym yn gofyn i grwp llai o unigolion – Rheolwyr Athrofeydd, Uwch Reolwyr, AQRO a chysylltiadau allweddol eraill. Os ydyn nhw’n dod o hyd i broblem, rhaid cychwyn o’r cychwyn. Os ydyn nhw’n meddwl y bydd yn gweithio, gallwn ddechrau rhoi gwybod i bobl.

Mae hysbysebu yn fater arall. Mae pawb yn cael llawer o negeseuon e-bost felly rydym yn ceisio meddwl yn ofalus ynghylch sut a phryd i roi gwybod i bobl. Rhy gynnar, a bydd pobl yn anghofio, rhy hwyr ac ni allwch drefnu ar ei gyfer. Gormod o negeseuon e-bost a bydd yn cael ei osod ar waelod y pentwr, dim digon o negeseuon e-bost ac ni fydd pobl yn ymwybodol o’r gwaith cynnal a chadw.

Rydym bob amser yn rhoi neges ar flaenddalen Blackboard yn ogystal â defnyddio’r E-bost Wythnosol, Twitter a Facebook. Y tro hwn gwnaethom gynnwys nodyn yn nhroednodiadau ein negeseuon e-bost hefyd.  

Dec 05 2017

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr: Cyfle i ennill £100 ar Amazon!

Ydych chi’n hapus â thechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cymerwch ran yn y Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr - arolwg byr ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am brofiadau a disgwyliadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am offer digidol y brifysgol ac yn gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £100. Mi fydd y traciwr yn rhedeg o'r 4ydd tan y 18eg o Ragfyr.

Rhowch wybod i ni beth y gallwn ei wella:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth-he-tracker-cymraeg ...

Student Digital Experience Tracker: a chance to win £100 on Amazon!

Are you happy with technology at Aberystwyth University?

Take part in the Student Digital Experience Tracker - a short survey designed by JISC to collect information about students’ expectations and experiences with technology. It is an opportunity to voice your opinions about the university’s digital tools and to win a £100 Amazon voucher. The tracker will run from 4th till 18th December.

Let us know what we can improve:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/aberystwyth-university-he-tracker-english ...

Oct 06 2017

Gwobr Cwrs Nodedig 2017

Staff dysgu – Cyflwynwch eich modiwl ar gyfer Gwobr Cwrs Eithriadol 2017!

Nod Gwobr Cwrs Eithriadol Prifysgol Aberystwyth yw helpu’r staff i wella eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arfer da ledled y brifysgol. Mae Grwp E-ddysgu’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig sesiynau hyfforddi a chlinigau modiwlau i helpu darlithwyr i fireinio eu modiwlau a pharatoi i’w cyflwyno. Dyddiad cau’r wobr yw 12:00 canol dydd ar 17 Tachwedd 2017. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â’r wobr ar gael ar Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt. ...

Exemplary Course Award 2017

Teaching staff - Submit your module for the Exemplary Course Award 2017!

The AU Exemplary Course Award (ECA) aims to support staff in enhancing their modules on Blackboard and to share good practice across the university. The Information Services E-learning Group offers training sessions and module clinics to help lecturers tune up their modules and prepare for submission. The deadline for the award is 12:00 noon on 17 November 2017. More information about ECA can be found on Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt. ...

Oct 04 2017

Virtual Reality for learning and teaching

We are delighted to announce that Virtual Reality (VR) headsets and a 3D camera have been put into Information Services Equipment Loan for AU staff use only. There is one camera and a set of 12 phone-in headsets that you can book for use in your classes.

You can find booking details on the IS Equipment Loan page, and how-to instructions plus examples in the good practice guide on Nexus.

A training session is being offered on 6th November for interested staff, or you can contact the E-learning Group for quick-start advice at is-alto@aber.ac.uk.

 ...

Aug 22 2017

2017-18 Training and Forum sessions

We are excited to launch our programme of training sessions in Technology Enhanced Learning and Academy Forum topics for AY2017-18.

You can find all details on our Training page or in the attached files. 

Aug 02 2017

New site for E-learning bookmarks

Over nearly a decade, we have accumulated a set of bookmarks to online materials that the E-learning Group has found useful and wishes to share with the public. These have been hosted on the Delicious site from the start (https://del.icio.us/is_alto). We tagged the bookmarks with key words, so that you could find ones on related topics. We also put in a short description whenever possible, to let you know why we thought that site was good, and direct you to the highlights there. We have nearly 2000 items marked!

In recent years, Delicious has been bought out by various companies and has sometimes disappeared. As of 2017, it is owned by Pinboard and is destined for removal. At the moment, the bookmarks are available in read-only format, but we have no way of knowing when they will disappear from the web for good, so please have a look and save anything you wish to consult later on. 

To refresh our approach to sharing timely and useful links with Aberystwyth University staff and others, we have started a Trello board for sharing bookmarks. 

This new method does require us to keep the number of active bookmarks to a minimum, which could actually be a benefit as it will keep the collection from being overwhelming for users. 

Please have a look at our new E-learning Trello Board.  ...

Jul 17 2017

Exemplary course award 2017-18

Summer is the perfect time to think about how to tune up your module for the next academic year. This year's winners found that getting a 'Module MOT' from the E-learning Group is a good way to reflect on teaching and further enhance your modules. Here are some quotes:

“The ECA rubric tool is a really useful way to get you thinking about the overall design of your Blackboard module rather than focusing too heavily on content. Whilst not all the features might be applicable to your course it nonetheless shows you how to address some of the key requirements, for example, links to policies, which can often be overlooked. Overall I found the guidance and being able to see previous examples of best practice as an essential element of the design process." - Gareth Norris, Highly Commended"Redesigning my module using the rubric was a worthwhile investment of time. By following the ECA rubric and self assessment, I could easily identify which areas of my module were exemplary, and which areas could be improved. Now that I have invested the time in making a module exemplary, it is easy to copy the exemplar features to other modules and I aim to make all my modules exemplary." - Stephen Chapman, Highly Commended

You can download the form and use it to plan your module revisions. Module tours are available on the same page. 

Book a module MOT by contacting us at: is_alto@aber.ac.uk and suggesting a time.  ...

Tags:
Created by Mary Jacob on 04/05/2010
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation