May 04 2018

Serious Play mini conference - 2nd May 2018

Montage of images from Serious Play eventA short reflection on May's Academy mini-conference on Serious Play for Learning. ...

Mar 14 2018

Cynllunio amser segur

Saesneg

Nid yw amser segur ar y systemau yr ydym yn dibynnu arnynt yn beth poblogaidd, ac mae’n ymddangos ei fod bob amser yn digwydd ar yr amser mwyaf anghyfleus - pan rydym eisiau gwneud taliad, anfon neges frys neu gael gwybodaeth allweddol am deithio. Mae’r un peth yn wir am ein hoffer dysgu ac addysgu yn y Brifysgol. Penderfynu pryd i drefnu amser segur ar gyfer Blackboard yw un o benderfyniadau mwyaf anodd y swydd. Mae jyglo’r meysydd gwaith gwahanol yn y Brifysgol yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn ymgynghori â’r holl bobl berthnasol yn cymryd llawer o amser ac amynedd.

I ddechrau, mae’n rhaid gwneud yn siwr eich bod yn gwybod pwy yw’r bobl ‘iawn’ i’w cynnwys – gyda phwy yr ydych yn ymgynghori, pwy sy’n gwneud y penderfyniad, a phwy sy’n cael gwybod gyntaf am y peth? Mae adeiladu rhestr o’r bobl hyn, a’i chadw’n gyfredol yn golygu llawer o waith. Un awgrym  yw ei bod hi bob amser yn well dibynnu ar rolau swydd yn hytrach na phobl – mae pobl yn newid ond yn gyffredinol, mae cyfrifoldebau swydd yn aros yr un fath.

Yna mae angen trefnu dyddiad. Nawr mae angen i bawb estyn eu dyddiaduron ac rydym yn dechrau gweld pa ymrwymiadau eraill sydd gan bobl, ar lefel y tîm/adran (does dim pwynt trefnu amser segur os yw’r sawl sydd i fod i wneud y gwaith cynnal a chadw ar wyliau) ac yna ar lefel y Brifysgol. Mae yna amseroedd y mae’n rhaid eu hosgoi – ni ellir cael amser segur yn ystod amser dysgu (o unrhyw fath). Ond beth mae ‘dysgu’ yn ei olygu: ydych chi wedi cofio bod myfyrwyr TAR yn dechrau’n gynt ac yn gorffen yn hwyrach; ydych chi wedi meddwl am Ddysgwyr o Bell; beth am ein sesiynau ehangu cyfranogiad neu ddysgu gydol oes; pryd mae ein campws dramor angen mynediad? Mae unrhyw amser y bydd myfyrwyr angen adolygu allan ohoni yn ogystal ag unrhyw amser y mae angen defnyddio Blackboard ar gyfer arholiadau.

Rydym yn ceisio osgoi gorffen y gwaith cynnal a chadw ar ddydd Gwener – os yw’r gwaith yn cymryd mwy o amser, neu os oes problem yn codi pan ddaw’r system yn ôl, mae’n well os nad yw hyn yn digwydd dros y penwythnos pan nad yw’r staff cymorth yma. Yn yr un modd, nid ydym yn gwneud gwaith yn ystod cyfnodau pan fo’r brifysgol ar gau. Yn aml mae gwaith cynnal a chadw’n golygu bod rhaid i staff o wahanol adrannau weithio gyda’i gilydd (megis staff rhwydweithio, arbenigwyr cronfeydd data ac ati) ac os ydynt ar wyliau, mae’n anodd gwneud hynny. Hefyd, pan rydyn ni ar wyliau mae’r cwmnïau meddalwedd ar wyliau hefyd. Gall ceisio cael gafael ar beiriannydd meddalwedd arbenigol ar ddydd Nadolig fod yn anodd.

Os oes digwyddiadau blaenoriaeth uchel eraill ymlaen, rydym yn cysegru ein staff i’r rheini yn hytrach na’u tynnu i weithio ar Blackboard. Mae Graddio a Chlirio yn enghreifftiau o gyfnodau pan na fyddwn yn gwneud unrhyw fath o newidiadau i’r system.

Pan fyddwn ni’n meddwl bod gennym ddyddiad rydym yn gofyn i grwp llai o unigolion – Rheolwyr Athrofeydd, Uwch Reolwyr, AQRO a chysylltiadau allweddol eraill. Os ydyn nhw’n dod o hyd i broblem, rhaid cychwyn o’r cychwyn. Os ydyn nhw’n meddwl y bydd yn gweithio, gallwn ddechrau rhoi gwybod i bobl.

Mae hysbysebu yn fater arall. Mae pawb yn cael llawer o negeseuon e-bost felly rydym yn ceisio meddwl yn ofalus ynghylch sut a phryd i roi gwybod i bobl. Rhy gynnar, a bydd pobl yn anghofio, rhy hwyr ac ni allwch drefnu ar ei gyfer. Gormod o negeseuon e-bost a bydd yn cael ei osod ar waelod y pentwr, dim digon o negeseuon e-bost ac ni fydd pobl yn ymwybodol o’r gwaith cynnal a chadw.

Rydym bob amser yn rhoi neges ar flaenddalen Blackboard yn ogystal â defnyddio’r E-bost Wythnosol, Twitter a Facebook. Y tro hwn gwnaethom gynnwys nodyn yn nhroednodiadau ein negeseuon e-bost hefyd.  

Feb 13 2018

Gwybodaeth angenrheidiol i Staff Dysgu – 28 Chwefror 2018

Cyfres o dair sesiwn hyfforddi cysylltiedig a luniwyd i gyflwyno staff i’r polisïau allweddol sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu ...

What Teaching Staff Need to Know - 28th February 2018

A set of three linked training sessions designed to introduce staff to key policies relevant to learning and teaching ...

Dec 05 2017

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr: Cyfle i ennill £100 ar Amazon!

Ydych chi’n hapus â thechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cymerwch ran yn y Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr - arolwg byr ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am brofiadau a disgwyliadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am offer digidol y brifysgol ac yn gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £100. Mi fydd y traciwr yn rhedeg o'r 4ydd tan y 18eg o Ragfyr.

Rhowch wybod i ni beth y gallwn ei wella:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth-he-tracker-cymraeg ...

Student Digital Experience Tracker: a chance to win £100 on Amazon!

Are you happy with technology at Aberystwyth University?

Take part in the Student Digital Experience Tracker - a short survey designed by JISC to collect information about students’ expectations and experiences with technology. It is an opportunity to voice your opinions about the university’s digital tools and to win a £100 Amazon voucher. The tracker will run from 4th till 18th December.

Let us know what we can improve:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/aberystwyth-university-he-tracker-english ...

Oct 06 2017

Gwobr Cwrs Nodedig 2017

Staff dysgu – Cyflwynwch eich modiwl ar gyfer Gwobr Cwrs Eithriadol 2017!

Nod Gwobr Cwrs Eithriadol Prifysgol Aberystwyth yw helpu’r staff i wella eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arfer da ledled y brifysgol. Mae Grwp E-ddysgu’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig sesiynau hyfforddi a chlinigau modiwlau i helpu darlithwyr i fireinio eu modiwlau a pharatoi i’w cyflwyno. Dyddiad cau’r wobr yw 12:00 canol dydd ar 17 Tachwedd 2017. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â’r wobr ar gael ar Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt. ...

Exemplary Course Award 2017

Teaching staff - Submit your module for the Exemplary Course Award 2017!

The AU Exemplary Course Award (ECA) aims to support staff in enhancing their modules on Blackboard and to share good practice across the university. The Information Services E-learning Group offers training sessions and module clinics to help lecturers tune up their modules and prepare for submission. The deadline for the award is 12:00 noon on 17 November 2017. More information about ECA can be found on Nexus: http://jump.aber.ac.uk/?hsxpt. ...

Oct 04 2017

Virtual Reality for learning and teaching

We are delighted to announce that Virtual Reality (VR) headsets and a 3D camera have been put into Information Services Equipment Loan for AU staff use only. There is one camera and a set of 12 phone-in headsets that you can book for use in your classes.

You can find booking details on the IS Equipment Loan page, and how-to instructions plus examples in the good practice guide on Nexus.

A training session is being offered on 6th November for interested staff, or you can contact the E-learning Group for quick-start advice at is-alto@aber.ac.uk.

 ...

Tags:
Created by Nexus Administrator on 28/01/2005
This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 8.3 - Documentation